Our Service
and Maintenance
ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00น. – 18:00น.

ติดต่อสอบถาม

ลูกค้าสามารถติดต่อกับบริษัทเมอร์เซเดส - เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยตรงได้ที่ เบอร์ 063-206-1999 หรือ 063-202-3555
เพื่อสอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะติชมบริการของเรา

เครือข่ายผู้จำหน่าย

เงื่อนไข ข้อตกลง

“ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มเดมเลอร์ ผู้จำหน่าย เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ และบริษัทอื่นที่ได้รับการมอบหมาย ให้ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผย ส่งข้อมูล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การส่งข้อความส่งเสริมการขายเพื่อประโยชน์เชิง พาณิชย์ รวมถึง การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มเดมเลอร์ และ/หรือ ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ”