Our Service
and Maintenance
ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00น. – 18:00น.

การชำระเงิน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว

1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขาย

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายรถยนต์นี้ (“ข้อกำหนดการซื้อขายนี้”) ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการซื้อรถยนต์ที่เลือกไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางโทรศัพท์ และได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ในใบสั่งซื้อตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2.1 (“รถยนต์ฯ”)
1.2 ให้อ่านข้อกำหนดนี้รวมเป็นหนี่งเดียวกับเอกสารดังต่อไปนี้:
1.2.1 ใบสั่งซื้อซึ่งระบุรายละเอียดของรถยนต์ฯ ที่ได้แสดงอยู่ในและจัดส่งให้ผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (“ใบสั่งซื้อ”) และ
1.2.2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบริษัท

2 คำนิยาม

ในข้อกำหนดนี้
2.1 “ผู้จำหน่ายฯ” หมายถึง ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะเป็นผู้ส่งมอบและรับคืนรถยนต์ฯ
2.2 “ยอดที่หักได้ฯ” หมายถึง ยอดเงินที่สามารถหักออกจากเงินที่ชำระคืนให้แก่ท่านตามข้อ 6.1 ข้างท้ายนี้
2.3 “วันส่งมอบฯ” มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.2 ข้างท้ายนี้
2.4 “เงินมัดจำฯ” หมายถึง ยอดเงินมัดจำที่วางเป็นประกันสำหรับการซื้อรถยนต์ฯ โดยจะต้องวางไว้กับบริษัทฯ ตามข้อ 3.1 ข้างท้ายนี้
2.5 “วันที่ชำระเงินประกันฯ” หมายถึง วันที่ได้จัดส่งใบฝากเงินหรือหลักฐานการชำระเงินอื่น ๆ ให้แก่บริษัท ในกรณีที่ทำการโอนเงินหรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ หรือวันที่การชำระเงินเสร็จสิ้น ในกรณีที่ชำระเงินออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.6 “ความชำรุดบกพร่องแฝงฯ” หมายถึง ข้อบกพร่องในรถยนต์ฯ ซึ่งไม่อาจจะพบเห็นได้ด้วยการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนหรือในขณะที่ทำการรับมอบ แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่ให้รวมถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติด้อยของรถยนต์ฯ ที่มักจะพบในรถยนต์รุ่นเดียวกันเป็นปกติหรือในบางครั้ง
2.7 “MBLT” หมายถึง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2.8 “ใบสั่งซื้อฯ” มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1.2.1 ข้างต้น
2.9 “ท่าน” หรือ “ลูกค้าฯ” เป็นการกล่าวถึงเจ้าของบัญชีผู้ใช้ตามที่ได้ระบุตัวตนไว้ในระหว่างการสร้างบัญชีผู้ใช้
2.9 “รถยนต์ฯ” มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ข้างต้น
2.10 “พวกเรา” หรือ “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

3 การสั่งซื้อและการทำสัญญา

3.1 ท่านสามารถยืนยันว่าท่านประสงค์จะซื้อรถยนต์ฯ ได้ด้วยการส่งใบสั่งซื้อฯ หรือการชำระเงินมัดจำฯ เป็นจำนวน 50,000 บาท เงินมัดจำฯ หักยอดที่หักได้ฯ จำนวนใด ๆ แล้ว จะชำระคืนให้ต่อเมื่อ (i) MBLT ปฏิเสธไม่ให้สินเชื่อในการซื้อรถยนต์ฯ (ii) พวกเราไม่ส่งมอบรถยนต์ฯ ให้แก่ท่านในวันส่งมอบฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 4.3 ข้างท้ายนี้ หรือ (iii) มีการส่งคืนรถยนต์ฯ ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจใน 3 วัน ตามข้อ 6 ข้างท้ายนี้
3.2 การที่ท่านส่งใบสั่งซื้อฯ หรือชำระเงินมัดจำฯ ตามข้อ 3.1 จะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดการซื้อขายนี้ของท่าน ท่านควรจะพิจารณาทบทวนข้อกำหนดการซื้อขายนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว
3.3 เงินมัดจำฯ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อรถยนต์ฯ โดยจะต้องชำระภายในสาม (3) วันทำการนับจากที่ได้มีการส่งใบสั่งซื้อฯ หรือการยืนยันการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ตามที่ได้ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เงินมัดจำฯ สามารถจะชำระได้ด้วยการโอนหรือฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผ่านการชำระเงินออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อเปิดช่องทางชำระนั้นแล้ว ในกรณีการโอนเงินหรือฝากเงิน ให้ส่งใบฝากเงิน หรือหลักฐานการชำระเงินอื่น ๆ แก่ทางบริษัทฯ ตามวิธีที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อยืนยันการชำระเงินดังกล่าว
3.4 ในกรณีการซื้อด้วยเงินสด เมื่อมีการยอมรับข้อกำหนดการซื้อขายนี้แล้ว ให้ข้อกำหนดการซื้อขายนี้เป็นสัญญาทั้งหมดระหว่างท่านกับบริษัทฯ ท่านรับทราบว่าท่านจะเป็นเจ้าของรถยนต์ฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระราคาซื้อขายรถยนต์ฯ นั้นจนเต็มจำนวนแล้ว
3.5 หากท่านเลือกการขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ฯ กรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ให้สินเชื่อ เมื่อได้รับชำระราคาซื้อขายรถยนต์ฯ จนเต็มจำนวนแล้ว สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ฯ ให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดแห่งสัญญาที่ท่านทำกับ MBLT หรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นที่ท่านเลือก ท่านจะต้องทำให้แน่ใจว่าจะมีการทำสัญญาดังกล่าวทันเวลาก่อนวันส่งมอบฯ เพื่อให้สามารถชำระเงินเต็มจำนวนให้แก่บริษัทฯ ได้ในเวลาส่งมอบรถยนต์

4 การส่งมอบรถยนต์

4.1 ในขั้นตอนการสั่งซื้อ ท่านจะต้องเลือกวันสำหรับส่งมอบรถยนต์ฯ วันที่ท่านเลือกเป็นวันที่ท่านบ่งชี้เท่านั้น และพวกเราจะติดต่อกับท่านเพื่อยืนยันวันส่งมอบรถเมื่อมีการยืนยันการชำระเงินมัดจำแล้ว
4.2 การส่งมอบรถยนต์ฯ จะมีขึ้นในวันที่ได้ตกลงกันตามข้อ 4.1 ข้างต้น (“วันส่งมอบฯ”) ณ สถานที่ของผู้จำหน่ายฯ ที่ได้เลือกไว้
4.3 หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ฯ ภายในวันส่งมอบฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใดด้วยเหตุอันไม่อาจโทษท่านได้แล้ว ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้โดยมีหนังสือยกเลิกถึงบริษัทฯ และจะได้รับเงินมัดจำคืนทั้งจำนวนหลังจากนั้น
4.4 ท่านหรือผู้แทนของท่านจะต้องไปปรากฏตัวเพื่อรับมอบรถยนต์ด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่ส่งมอบรถยนต์ฯ ให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับมอบอำนาจโดยสมบูรณ์ หากท่านหรือผู้แทนของท่านไม่ไปปรากฏตัว ณ สถานที่ของผู้จำหน่ายฯ เพื่อรับมอบรถยนต์ในวันส่งมอบฯ หรือไม่ชำระหรือดำเนินการให้มีการชำระเงินตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ข้างท้ายนี้แล้ว ท่านจะต้องติดต่อกับพวกเราเพื่อทำการส่งมอบใหม่ภายในสาม (3) วันทำการนับจากวันส่งมอบฯ เบื้องต้นนั้น รวมทั้งต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจัดเก็บรถยนต์ฯ นั้นตามที่ผู้จำหน่ายเรียกเก็บ หากไม่สามารถทำการส่งมอบได้ภายในสาม (3) วันทำการนับจากวันส่งมอบฯ เบื้องต้นด้วยเหตุอันไม่อาจโทษบริษัทฯ ได้แล้ว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น พร้อมทั้งริบเงินมัดจำของท่านได้
4.5 ในขณะที่ทำการส่งมอบรถยนต์ฯ ท่านจำเป็นจะต้องยืนยันว่าท่านได้ตรวจสอบรถยนต์ฯ แล้วว่าตรงตามรายละเอียดข้อมูลจำเพาะ (specification) ของรถยนต์ ที่แสดงอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ และไม่พบรายการชำรุดหรือเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนใด ๆ หากรถยนต์ฯ ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะหรือพบว่ามีรายการชำรุดหรือเสียหายใด ๆ แล้ว ท่านควรจะแจ้งให้ผู้จำหน่ายฯ ทราบในทันที และอาจจะ (i) รับมอบรถยนต์ฯ พร้อมทั้งบันทึกรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลจำเพาะ ชำรุด หรือเสียหายเหล่านั้นไว้ในใบรับรถ หรือ (ii) ปฏิเสธไม่รับมอบรถยนต์ฯ และขอรับเงินมัดจำฯ คืนเต็มจำนวน
4.8 รถยนต์ฯ จะอยู่ในความรับผิดชอบของท่านตั้งแต่เวลาที่พวกเราส่งมอบรถยนต์ฯ ให้แก่ท่าน พวกเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความวินาศหรือเสียหายของรถยนต์ฯ หลังจากที่พวกเราได้ส่งมอบรถยนต์ฯ ให้แก่ท่านแล้ว ท่านจะต้องทำให้แน่ใจว่าได้มีการทำประกันภัยรถยนต์อันสมบูรณ์แล้ว ณ หรือก่อนวันที่ส่งมอบรถยนต์ฯ

5 ราคาและการชำระเงิน

5.1 ราคารถยนต์ฯ ที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เป็นราคาเฉพาะสำหรับการซื้อรถยนต์ด้วยสินเชื่อจาก MBLT เท่านั้น และเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ค่าลำเลียงและขนส่งรถยนต์ และการรับประกัน Mercedes-Benz Service Plus (MBSP) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ในกรณีการซื้อด้วยเงินสดหรือสินเชื่อจากบริษัทลีสซิ่งหรือสถาบันการเงินอื่นนั้น อาจจะใช้ราคาอื่นตามที่บริษัทฯ เสนอ โปรดขอรับข้อเสนอพิเศษจากบริษัทฯ ในกรณีอื่น ๆ เหล่านี้
5.2 ท่านจะต้อง (i) ชำระเงินดาวน์ตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดและแจ้งให้ทราบในกรณีที่ซื้อรถยนต์ด้วยสินเชื่อจาก MBLT หรือ (ii) ชำระหรือดำเนินการให้มีการชำระราคาเต็มจำนวนในกรณีที่ซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดหรือสินเชื่อจากผู้ให้สินเชื่อรายอื่น ในวันส่งมอบฯ

6 การรับประกันความพึงพอใจใน 3 วัน

6.1 ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ข้างท้ายนี้ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน ส่งคืนรถยนต์หลังจากรับมอบแล้ว รวมทั้งขอรับคืนเงินค่าซื้อรถยนต์ หลังจากที่ได้มีการหักยอดที่หักได้ฯ ดังต่อไปนี้แล้ว
(i) ค่าใช้รถยนต์เป็นจำนวนวันละ 0.5% ของราคารถยนต์
(ii) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ฯ หรือทำให้รถยนต์ฯ กลับสู่สภาพเดิมตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงรับคืนรถยนต์ฯ ที่ได้รับความเสียหาย
6.2 เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินคืนภายใต้การรับประกันความพึงพอใจใน 3 วัน รถยนต์ฯ จะต้อง
(i) ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ ถูกน้ำท่วม หรือได้รับภัยพิบัติอื่น ๆ
(ii) ไม่เคยได้รับความเสียหายใด ๆ นอกจากที่บริษัทฯ ยอมรับโดยใช้ดุลพินิจของตนเอง หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการทำให้รถยนต์กลับสู่สภาพเดิมแล้ว
(iii) ได้รับการส่งคืนไปยังสถานที่ของผู้จำหน่ายภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่สามนับจากการส่งมอบ โดยรวมวันที่ส่งมอบด้วย ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของผู้จำหน่าย
(iv) มาตรวัดระยะทางมีตัวเลขเพิ่มขึ้นไม่เกิน 700 กิโลเมตรจากระยะทางที่ปรากฏในขณะทำการส่งมอบตามที่ได้ระบุไว้ในใบรับรถ
(v) ไม่ปรากฏร่องรอยหรือสิ่งบ่งชี้ว่ามีการดัดแปลง เปลี่ยน หรือถอดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบใด ๆ ของรถยนต์ฯ
6.3 ไม่ว่าข้อกำหนดข้างต้นจะเป็นเช่นไร จะไม่มีการหักยอดที่หักได้ฯ จากเงินที่ชำระคืนให้ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องแฝงฯ ขึ้น ก่อนหรือในขณะที่ทำการส่งคืนรถยนต์ฯ ณ สถานที่ของผู้จำหน่ายฯ ข้อสรุปของบริษัทฯ เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องแฝงฯ นั้นให้ถือเป็นที่สุด
6.4 หากท่านมีสิทธิที่จะได้รับชำระเงินคืนภายใต้การรับประกันความพึงพอใจใน 3 วันแล้ว จะมีการคืนเงินค่าซื้อขายรถหลังจากหักยอดที่หักได้ฯ ออกแล้ว หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรถยนต์จนเป็นที่พอใจแล้ว
6.5 ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการซื้อขายนี้อันจะส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของท่านเกี่ยวกับการรับประกันตัวผลิตภัณฑ์หรือการปกป้องผู้บริโภค

7 การยกเลิกคำสั่งซื้อ

7.1 บริษัทฯ อาจจะยกเลิกคำสั่งซื้อในเวลาใดก็ได้โดยมีหนังสือท่าน ในกรณีที่
(i) ท่านไม่ชำระเงินให้แก่บริษัทฯ เมื่อครบกำหนดชำระและยังคงไม่ชำระภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับหนังสือเตือนว่ามียอดเงินค้างชำระ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้
(ii) ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ ตามที่จำเป็นสำหรับบริษัทฯ ในการส่งมอบรถยนต์ฯ ภายในเวลาอันควรที่บริษัทฯ กำหนดไว้

8 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 บริษัทฯ จะถือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้ในขณะที่ทำการสั่งซื้อ ให้สินเชื่อ ซื้อ หรือส่งมอบรถยนต์ฯ (“ข้อมูลส่วนบุคคลฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller) ข้อมูลนี้อาจจะส่งต่อไปยังองค์กรภายนอกอื่น ที่ได้เลือกสรรไว้อย่างระมัดระวังแล้ว บริษัทฯ อาจจะติดต่อกับท่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ที่ท่านอาจจะสนใจ หรือท่านอาจจะได้รับการร้องขอให้เข้าร่วมการสำรวจความเห็นของลูกค้า (customer survey) ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะนี้ ท่านควรจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ โดยส่งถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
8.2 นอกจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 8.1 ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ
(i) เพื่อจัดหา ขาย หรือส่งมอบรถยนต์ฯ ให้แก่ท่าน
(ii) เพื่อดำเนินขั้นตอนการชำระเงินหรือขอสินเชื่อของท่านสำหรับหรือเกี่ยวกับรถยนต์ฯ และ
(iii) ตามที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

9 ข้อกำหนดอื่น ๆ

9.1 ในกรณีที่ข้อกำหนดการซื้อขายนี้ และเอกสารสัญญาอื่นขัดกันหรือคลุมเครือ ให้ถือตามลำดับเอกสารที่ได้ระบุไว้ข้างท้ายนี้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้ง
(i) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(ii) ข้อกำหนดแห่งข้อกำหนดการซื้อขายนี้
(iii) ใบสั่งซื้อ
(iv) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์
ให้เอกสารที่อยู่ในลำดับเหนือกว่ามีผลบังคับเหนือเอกสารที่อยู่ในลำดับล่างกว่า
9.2 หากข้อกำหนดใด ๆ แห่งข้อกำหนดการซื้อขายนี้ ไม่มีผลสมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้ ในประการใดและตามกฎหมายใด ไม่ให้ความสมบูรณ์ ความชอบด้วยกฎหมาย และการบังคับใช้ได้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่ได้รับผลกระทบไม่ว่าในทางใด โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดข้างต้น เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น คู่สัญญาจะเจรจาต่อรองกันโดยสุจริตเพื่อตกลงกันจัดทำข้อกำหนดอันเป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายและสามารถจะบรรลุผลในเชิงพาณิชย์อันใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อใช้ทดแทนข้อกำหนดที่เห็นว่าไม่มีผลสมบูรณ์ ผิดกฎหมาย หรือบังคับใช้ไม่ได้นั้น
9.3 การที่ท่านหรือบริษัทฯ ล่าช้าในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ตามข้อกำหนดการซื้อขายนี้นั้น จะไม่ถือก่อให้เกิดการสละสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว หรือการสละสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาอื่นใดของคู่สัญญาดังกล่าว และการใช้สิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ตามข้อกำหนดการซื้อขายนี้หรืออื่น ๆ แต่เพียงครั้งเดียวหรือแต่บางส่วนนั้น จะไม่เป็นการห้ามไม่ให้ใช้สิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาดังกล่าว หรือสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาอื่น ๆ โดยคู่สัญญาดังกล่าว
9.4 สิทธิและการแก้ไขเยียวยาตามข้อกำหนดการซื้อขายนี้เป็นส่วนเพิ่มเติม และไม่เป็นการยกเว้นสิทธิหรือการแก้ไขเยียวยาใด ๆ ที่กฎหมายได้ให้ไว้
9.5 ข้อกำหนดการซื้อขายนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและได้รับการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย