Our Service
and Maintenance
ติดต่อสอบถาม
เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00น. – 18:00น.

2022 GLA-Class GLA 200 AMG Dynamic

Print Return Policy

ราคาขายผ่านเบนซ์ลีสซิ่ง   1,950,000

เริ่มต้นผ่อนเพียง 21,928 บาทต่อเดือน

อ่านรายละเอียด

เงื่อนไข ข้อตกลง

“ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มเดมเลอร์ ผู้จำหน่าย เมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ และบริษัทอื่นที่ได้รับการมอบหมาย ให้ จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล เปิดเผย ส่งข้อมูล และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมด้านการตลาด การส่งข้อความส่งเสริมการขายเพื่อประโยชน์เชิง พาณิชย์ รวมถึง การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในกลุ่มเดมเลอร์ และ/หรือ ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ”

Close

การรับประกันความพึงพอใจใน 3 วัน

1 ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ข้างท้ายนี้ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน ส่งคืนรถยนต์หลังจากรับมอบแล้ว รวมทั้งขอรับคืนเงินค่าซื้อรถยนต์ หลังจากที่ได้มีการหักยอดที่หักได้ฯ ดังต่อไปนี้แล้ว
(i) ค่าใช้รถยนต์เป็นจำนวนวันละ 0.5% ของราคารถยนต์
(ii) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ฯ หรือทำให้รถยนต์ฯ กลับสู่สภาพเดิมตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่บริษัทฯ ตกลงรับคืนรถยนต์ฯ ที่ได้รับความเสียหาย

2 เพื่อให้มีสิทธิได้รับเงินคืนภายใต้การรับประกันความพึงพอใจใน 3 วัน รถยนต์ฯ จะต้อง
(i) ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ ถูกน้ำท่วม หรือได้รับภัยพิบัติอื่น ๆ
(ii) ไม่เคยได้รับความเสียหายใด ๆ นอกจากที่บริษัทฯ ยอมรับโดยใช้ดุลพินิจของตนเอง หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการทำให้รถยนต์กลับสู่สภาพเดิมแล้ว
(iii) ได้รับการส่งคืนไปยังสถานที่ของผู้จำหน่ายภายในเวลา 17:00 น. ของวันที่สามนับจากการส่งมอบ โดยรวมวันที่ส่งมอบด้วย ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของผู้จำหน่าย
(iv) มาตรวัดระยะทางมีตัวเลขเพิ่มขึ้นไม่เกิน 700 กิโลเมตรจากระยะทางที่ปรากฏในขณะทำการส่งมอบตามที่ได้ระบุไว้ในใบรับรถ
(v) ไม่ปรากฏร่องรอยหรือสิ่งบ่งชี้ว่ามีการดัดแปลง เปลี่ยน หรือถอดชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบใด ๆ ของรถยนต์ฯ

3 ไม่ว่าข้อกำหนดข้างต้นจะเป็นเช่นไร จะไม่มีการหักยอดที่หักได้ฯ จากเงินที่ชำระคืนให้ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องแฝงฯ ขึ้น ก่อนหรือในขณะที่ทำการส่งคืนรถยนต์ฯ ณ สถานที่ของผู้จำหน่ายฯ ข้อสรุปของบริษัทฯ เกี่ยวกับความชำรุดบกพร่องแฝงฯ นั้นให้ถือเป็นที่สุด

4 หากท่านมีสิทธิที่จะได้รับชำระเงินคืนภายใต้การรับประกันความพึงพอใจใน 3 วันแล้ว จะมีการคืนเงินค่าซื้อขายรถหลังจากหักยอดที่หักได้ฯ ออกแล้ว หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบรถยนต์จนเป็นที่พอใจแล้ว

5 ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการซื้อขายนี้อันจะส่งผลต่อสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาของท่านเกี่ยวกับการรับประกันตัวผลิตภัณฑ์หรือการปกป้องผู้บริโภค

Close