หมายเหตุทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ 2023 เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี แต่เพียงผู้เดียว เนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วีดีโอ และการจัดวางเนื้อหาในเว็บไซต์ อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ และข้อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิ่งเหล่านี้มิอาจทำ แสดงซ้ำ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์หรือแจกจ่ายหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือโอนไปใช้ในเว็บไซต์อื่นได้ บางอินเตอร์เน็ตของเมอร์เซเดส-เบนซ์อาจจะปรากฏรูปภาพซึ่งอยู่ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการประจำปี 2022

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และราคา

หลังจากสิ้นสุดกำหนดเวลาการเผยแพร่ของในแต่ละเว็บไซต์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ ได้ ขอสงวนสิทธิ์ในระหว่างระยะเวลาการส่งมอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงต่าง ๆ การเบี่ยงเบนไปจากโทนสี อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตในการส่งมอบและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในการบริการจากทางด้านของผู้ผลิต ถ้าหากว่าการเปลี่ยนแปลงหรือการเบี่ยงเบนนั้นภายใต้การพิจารณาของผลประโยชน์ของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ แล้วมีความเหมาะสมสำหรับลูกค้า ภาพประกอบต่าง ๆ อาจจะประกอบด้วยอีกทั้งอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์เสริมพิเศษหรือขอบเขตอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในขอบเขตการส่งมอบหรือในขอบเขตการบริการที่เป็นระบบมาตรฐานการเบี่ยงเบนไปจากโทนสีจะมีสาเหตุมาจากทางด้านเทคนิค ในแต่ละเว็บไซต์อาจจะประกอบด้วยประเภทและการบริการต่าง ๆ ซึ่งไม่มีการนำเสนออยู่ในแต่ละประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎระเบียบตามกฎหมาย กฎระเบียบทางด้านสิทธิและกฎระเบียบทางด้านภาษีและผลที่จะตามมาจะถูกนำมาใช้ได้เฉพาะสำหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ของการควบคุมที่เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหรือเงื่อนไขในการจัดส่งของราคาที่มีผลบังคับใช้อยู่ในวันของการจัดส่ง สำหรับศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของเรา ราคาจะหมายถึงราคาที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตให้เป็นราคาขายปลีกที่ไม่มีผลผูกพัน ดังนั้นจึงให้ท่านกรุณาทำการกรอกสำหรับวันที่ล่าสุดของสาขาหรือของศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตลงไป

เครื่องหมายการค้า

หากไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น เครื่องหมายทุกเครื่องหมายที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์จะอยู่ภาย ใต้สิทธิเครื่องหมายการค้าของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ซึ่งรวมไปถึงชื่อยี่ห้อ ป้ายชื่อรุ่นต่าง ๆ และเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในองค์กร

ข้อกำหนด

เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ตระหนักถึงการพัฒนาเว็บไซต์ ที่รวบรวมเอาความคิดริเริ่มต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเราหวังว่าท่านคงเห็นถึงความพยายามในความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เช่น เดียวกับเรา อย่างไรก็ตามท่านจะต้องรับทราบด้วยว่า เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี มีสิทธิปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนถึงสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ฉะนั้นจึงขอแจ้งเตือนมายังท่านว่าไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หรือข้อความรูปแบบต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี จึงไม่อนุญาตให้นำไปให้ผู้หนึ่งผู้ใด

หมายเหตุเกี่ยวกับคำแถลงการคาดการณ์ล่วงหน้า

เว็บไซต์นี้จะมีการกล่าวถึงคำกล่าวที่เป็นการคาดการณ์ถึงอนาคตอันใกล้ที่ยัง มาไม่ถึง อันเป็นความเชื่อของผู้บริหาร เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ยกตัวอย่างเช่นคำว่า “คาดการณ์ว่า” “เชื่อว่า” “ประมาณการว่า” “คาดว่า” “ตั้งใจว่า” “วางแผนว่า” และ “โครงการ” ซึ่งล้วนเป็นคำกล่าวที่เป็นการคาดการณ์ ที่ต้องการความชี้ชัดอีก คำกล่าวนั้นเป็นการสะท้อนถึงทรรศนะของ เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ต่อกิจกรรมในอนาคต ซึ่งเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนดังคาดหวัง ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วในบันทึกของเมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ต่อหน่วย Securities and Exchange Commission ของสหรัฐอเมริกา (รวมถึงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ) ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้ผลลัพภ์ที่คลาดเคลื่อนไป รวมถึงสาเหตุใด ๆ ก็ตาม หรือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและเงื่อนไขทางธุรกิจ หรือความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินและอัตราดอกเบี้ย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การไม่ยอมรับของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการบริการและการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งเมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ขอปฎิเสธความตั้งใจใด ๆ หรือการผูกพันที่จะต้องตามคำกล่าวที่เป็นการคาดการณ์

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้จัดทำโดยเมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี โดยถูกต้องตามกฎหมาย “ดังที่แสดงอยู่” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรืออาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภทรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะการ รับประกันความเหมาะสมการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่าง ใดอย่างหนึ่ง หรือการรับ ประกันความเหมาะสม การละเมิดสิทธิ ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นในเว็บไซต์นี้อาจมีความถูกต้องแม่นยำ หรือมีข้อความที่ไม่ถูกต้องตรงความจริงหรือผิดพลาดได้เว็บไซต์นี้ มีการจัดทำให้เชื่อมโยงไปยังเว็บอื่น ๆ ได้ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี ฉะนั้นเราจึงไม่รับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ ของเว็บไซต์นั้น เมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี จัดทำเชื่อมโยงให้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ข้อความภายในทั้งหมดในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงให้ จึงไม่อยู่ในการรับรู้ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ กรุป เอจี